2017 Spirit of NTC Award – Sarah Plahn

Sarah Plahn, Enrollment Services.